Stvrtok, 2. Decembra 2021

Petícia za vytvorenie a schválenie ´antitunelového´ zákona
12.11.2014
2524x
My, občania Slovenskej republiky, 25 rokov po Nežnej revolúcii, sa už viac odmietame prizerať bezbrehému rozkrádaniu štátneho majetku a verejných zdrojov a žiadame preto vládu a parlament SR o vytvorenie a schválenie zákona, ktorý znemožní orgánom verejnej správy, ktoré zastupuju Slovenskú republiku, uzatvárať akékoľvek zmluvy s netransparentnými, schránkovými, prípadne inak pochybnými firmami.

Žiadame preto vytvorenie a prijatie zákona, ktorý zabezpečí, aby mohli orgány verejnej správy uzatvárať akékoľvek zmluvy iba s podnikateľmi (právnickými alebo fyzickými osobami),

a, ktorí majú vyplatené všetky záväzky voči subdodávateľom, ktorí participovali na zákazke, ktorá bola zákazníkom podnikateľa riadne vyplatená.
Ak má takýto podnikateľ niektorú zákazku vyplatenú len čiastočne, musí subdodávateľov tejto zákazky uspokojiť v alikvótnej výške.

(To pre prípady, keby chcela napríklad nejaká stavebná firma štátnu zákazku, pričom by nevyplatila živnostníkov z inej zákazky, za ktorú dostala riadne zaplatené. Takáto firma nemá žiadne morálne právo uchádzať sa o štátne zákazky a malo by sa to uzákoniť.)

a

b, ktorí preukážu, že všetky právnické a fyzické osoby účastné v "transakčnom reťazci" smerujúcom k naplneniu predmetnej zmluvy a všetci ich priami aj odvodení vlastníci a priami aj odvodení spoluvlastníci, majú sídlo na území Európskej únie.
Výnimku môžu tvoriť iba výrobca výrobku alebo primárny dodávateľ služby, ktoré sú predmetom zmluvy alebo, pokiaľ je predmetom zmluvy výrobok, oficiálny obchodný zástupca výrobcu, ktorý s výrobcom priamo jedná a predmetný výrobok od neho priamo odoberá.

Transakčným reťazcom sa pre účely tohoto zákona rozumejú všetci podnikatelia (právnické aj fyzické osoby), ktorí priamo participujú na transakciách, ktoré smerujú k naplneniu predmetnej zmluvy.

Primárnym dodávateľom služby sa pre účely tohoto zákona rozumie podnikateľ (právnická alebo fyzická osoba), ktorý je spôsobilý dodať predmetnú službu vlastnými silami, tzn. prostredníctvom seba ako fyzickej osoby, prípadne prostredníctvom svojich zamestnancov a neuzavrie k tomuto účelu zmluvu s iným subdodávateľom.

Odvodeným vlastníkom a odvodeným spoluvlastníkom sa pre účely tohoto zákona rozumie vlastník alebo spoluvlastník dotknutej právnickej osoby.

Pre účely tohoto zákona sa dotknutými právnickými osobami rozumejú všetky právnické osoby účastné v transakčnom reťazci a taktiež všetky právnické osoby, ktoré sú v ponímaní tohoto zákona odvodeným vlastníkom alebo odvodeným spoluvlastníkom.

(Tento odsek zabezpečí, že štát nebude môcť uzavrieť zmluvu so žiadnou pochybnou firmou z Belize a podobne a fyzickí vlastníci budú zistiteľní a zároveň sa nebude môcť vyhnúť plateniu daní v EÚ.)

a

c, ktorí nemajú ku dňu podpisu zmluvy žiadne záväzky voči Slovenskej republike. Jedná sa predovšetkým o platby daní a platby na sociálnom a zdravotnom poistení. Tým sa však neopomínajú iné záväzky voči Slovenskej republike, ktoré musia byť ku dňu podpisu zmluvy úplne vyrovnané.

Môj podpis na tejto petícii znamená, že už viac nechcem, aby bola moja vlasť rozkrádaná a preto žiadam kompetentné orgány, aby vytvorili legislatívu, ktorá ďalšiemu rozkrádaniu zabráni a to pod hrozbou trestnej zodpovednosti.

Link na petíciu

http://www.peticie.com/peticia_za_vytvorenie_a_schvalenie_antituneloveho_zakona

xblog©xblog.sk